Friday, April 17, 2009

Hindi Blog Tips: फॉण्ट बदलना इतना आसान !

Hindi Blog Tips: फॉण्ट बदलना इतना आसान ! ¥æ·¤æ Ùð §ÌÙð ©UÂØæð»è âéÛææß çΰ ãñ´U ç·¤ ×éÛæ Áñâæ ¥ÙæǸUè Öè ÂæðSÅU ·¤ÚUÙð ·¤è ·¤Üæ âè¹ »Øæ ãñUÐ ÚUÁÙèàæ ÚUæÁ